Трудовий архів

Білоцерківського району

Київської області

a

Штати

У штаті архіву 3 особи: директор, головний бухгалтер, архівіст.photo
Ткаченко Валентина Іванівна

-

Призначена на посаду директора комунальної установи «Білоцерківський районний трудовий архів» з 17 жовтня 2009 року рішенням №24-410 четвертої сесії п’ятого скликання Білоцерківської районної ради від 16 жовтня 2009 року.

1954 р.н., закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут (1977). З 1987р. по 2009 р. працювала начальником архівного відділу райдержадміністрації. З жовтня 2009 р. працює на посаді директора КУ «Білоцерківський районний трудовий архів».

Здійснює керівництво діяльністю архіву. Діє на підставі Статуту, організовує діяльність архіву, персонально відповідає за виконання покладених завдань, забезпечує виконання рішень та розпоряджень вищестоящих установ, затверджує посадові інструкції працівників установи, контролює ії виконання, розпоряджається в межах своєї компетенції коштами архіву в межах затвердженого на його утримання кошторису, складає штатний розпис посадових осіб Установи. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Установи. Затверджує внутрішні нормативні документи. Що визначають трудові відносини Установи. Веде планування та звітність про роботу архіву Організовує приймання та приймає на зберігання від підприємств, установ, організацій району документи з особового складу працівників, що закінчені діловодством: накази, відомості виплат заробітної плати. Організовує та забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву на зберігання. Представляє Установу з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.photo
Тентюк Інна Олександрівна

-

Головний бухгалтер Установи, призначена на посаду наказом №2-к директора архіву від 1 березня 2007 року.

Закінчила у 2013р. Білоцерківський національний аграрний університет і отимала повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси і кредит" та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів і кредиту.

Веде фінансові, матеріальні, виробничі,господарські розрахунки та баланси. Оформлює платежі та матеріальні, комунальні та інші послуги. Співпрацює з податковими, казначейськими органами. Веде бухгалтерський облік та звітність роботи Установи. Нараховує заробітну плату, переказує кошти за виконані роботи, веде інші розрахунки. Веде роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань і господарських операцій (облік основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків за надані послуги тощо). Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо виконання фінансової дисципліни та раціонального використання ресурсів. Виконує нарахування та перерахування податків і платежів до державного та місцевих бюджетів, страхових внесків до державних позабюджетних соціальних фондів, платежів до банківських установ, коштів на фінансування заробітної платні працівників, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників установи. Відповідає за своєчасне та якісне складання документів щодо фінансової звітності установи та контролює їх подання у державні установи відповідно до чинного законодавства України. Бере участь у підготовці довідок соціально-правового характеру. Несе відповідальність за правильність їх виготовлення.photo
Ключнікова Людмила Федорівна

-

Архівіст Установи. Зарахована на посаду архівіста наказом №2-к директора архіву від 3 березня 2008 року.

Приймає на зберігання документи та забезпечує їх зберігання, перевіряє правильність формування та оформлення справ, що надходять на зберігання. Систематизує, розміщує фонди, веде їх облік, перевірку наявності та стану документів, ремонт документів. Бере участь в експертизі цінності документів. Проводить роботу по переробці та удосконаленню описів, каталогізації. Готує та видає довідки соціально-правового характеру та тематичні за документами архіву, видає копії архівних документів. Веде діловодство в архіві. Відповідає за санітарно-гігієнічний стан документів, що зберігаються в архіві та приміщення.